Definició

Estem familiaritzats amb tot el procediment necessari, bé per a l'expedició del visat com per a la renovació del NIE. Ens adaptem a les teves necessitats, entenem que hem de proporcionar-te una assegurança ràpid i àgil. Ocupa't de tota la resta, que nosaltres ens ocupem de que tinguis el teu contracte d'assegurança en temps i forma.

AMEsalud Estrangers és l'assegurança que et proporciona tranquil·litat ja que estaràs protegit, amb una cobertura integral, sense copagaments i sense períodes de carència.

Com funciona?

Si has contractat l'assegurança estant al teu país de residència, hauràs d'acudir a les nostres oficines un cop t'hagis instal·lat a Barcelona. Et entragaremos tota la documentació que necessites per utilitzar els nostres serveis: Contracte (condicions particulars) i targeta sanitària identificativa d'AME.

Recorda que necessitaràs aquesta targeta quan vagis a visitar-te.

Definition

We are familiarized with all the necessary procedurre to issue a visa as well as the ID card renewal. We adapt to your needs, we understand we must provide a fast and agile insurance. You take care of everything else, we will attend to your insurance contract on time and correctly.

AMEHealth Foreigners is the health insurance than provides tranquility since you will be protected with a full coverage with no co-payment and with no waiting periods.

How does it work?

If you have hired the insurance in your country of residence, you will have to attend one of our offices once you are settled in Barcelona. We will provide you all the documents you may need to use our services: contract (particular conditions) and the AMEHealth identification card.

Remember you will need this card when you go on a visit.

 

 

Cobertura:

Urgències 24 hores
Atenció primària
Especialitats mèdiques
Proves diagnòstiques
Tractaments terapèutics
Hospitalització per urgències
Sense límit d'import per assistència mèdica
Altres cobertures
Avantatges

Coverage:

Emergency 24 hours
Primary Health Care
Medical specialities
Diagnostic services, labs and imaging
Therapeutic services
Emergency hospitalization
With no amount limitation
Other coverage
Benefits

 

Condicions

Forma de pagament
Períodes de carència
Assegurança de repatriació

Documentació

Condiciones AMEsalud Extranjeros

Terms

Method of payment
Waiting periodes
Repatriation insurance

Documentación

General Conditions AMEHealth Foreigners